NaturbetenSkogsbeten

Naturbetesmarkerna är mycket värdefulla för den biologiska mångfalden och variationerna i odlingslandskapet.
Ett intensivt utnyttjande med årlig avbetning, och ett betestryck, krävs för att de ska behålla en hög och jämn produktion samtidigt med ett rikt växt- och djurliv.
Betningen gör att ingen art kan få överhanden utan många arter kan samsas på en liten yta.
Nyligen har forskare också visat att just naturbetesmarker binder oväntat mycket kol , vilket minskar utsläppen av klimatgaser.

För närvarande har vi cirka 10 hektar som våra djur betar på och mer ska det bli.